Времено преустановяваме обработката на поръчки!

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настоящият Документ представлява общите условия или условията на ползване на gifthits.com, които уреждат правилата за използването на gifthits.com , включително сключването на договор за покупко-продажба с търговец от този електронен магазин.

1. ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА НА ПЛАТФОРМАТА www.gifthits.com:

„Аликод“ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление: с. Църква, ул. Първа 12, общ. Балчик, с ЕИК 205568795 и данъчен номер BG 205568795. Електронна поща: sales@gifthits.com

2. ДЕФИНИЦИИ

2.1.   Клиент – всяко физическо лице на или над 18 г, юридическо лице или друго правно образувание, което отговаря на едно или повече от следните условия:

2.1.1.  получава достъп до съдържанието чрез комуникационните средства, предоставени от gifthits.com (по електронен път, телефона и т.н.) или по съществуващ договор за използване с gifthits.com и което е заявило създаването и използването на акаунт;

2.1.2.  се е регистрирало на платформата и което чрез завършването на процеса на създаване на акаунт е дало съгласието си относно определени клаузи в секцията общи условия в платформата;

2.1.3.  след създаването на свой акаунт на платформата, прави поръчка и сключва договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия gifthits.com.

2.2. Сайт – електронния магазин, хостван на уеб адреса gifthits.com  и неговите поддомейни

2.4.   Платформата – сайта gifthits.com

2.5.   Акаунт – раздел от платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Купувача да изпрати Поръчка и който съдържа информация за Клиента и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, данъчни фактури и др.). Клиентът е отговорен цялата информация, въведена в акаунта, да е вярна, пълна и актуална.

2.6. Моята количка – секция в акаунта, която позволява на клиента да добавя стоки или услуги, които желае да купи към момента на добавянето им или на по-късен етап.

2.7.   Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между tshirtink.eu и клиента, чрез който клиентът заявява на продавача, през pлатформата, желанието си за купуване на стоки или услуги от платформата.

2.8.   Стока(-и) или Услуга(-и) – всеки продукт или услуга, находящи се на платформата, включително продкти и услуги, споменати в поръчката, които се предоставят от продавача в резултат на сключен договор.

2.9.   Договор – представлява сключения от разстояние договор между продавача и клиента за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги през платформата, въз основа на и неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на платформата .

2.10.   Спецификации – всички характеристики и/или описания на стоките и услугите, така както са посочени в описанието им.

2.11.   Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да изрази мнение дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

2.12. Рейтинг – метод на изчисляване на нивото на задоволство на даден клиент по отношение на определен продукт.

2.13.   Коментар – оценка или критична забележка на края на едно ревю или на друг коментар.

2.14.   Въпрос – форма на обръщение от клиент към платформата с цел да се получи информация относно дадени стоки или услуги на платформата.

2.15. Отговор – писмена информация, която е предадена на Клиента, който е задал въпрос в Платформата, на страницата на определена Стока. Отговорът представлява обяснение, предоставено от един Клиент на друг Клиент в рамките на един диалог.

3. ОБЩИ УСЛОВИЯ

3.1.   Общите условия на gifthits.com  обвързват всички Клиенти на Платформата.

3.2.   Всяко използване на платформата означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

3.3.   gifthits.com  си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на платформата периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който сайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изисквания. В случай на такава промяна ние ще публикуваме на платформата изменената версия на документа, поради което Ви молим периодично да проверявате съдържанието на настоящия документ. Към всяка сделка през платформата се  прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора от разстояние между клиента и продавача.

3.4.   Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влияе  на недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

3.5.   gifthits.com  полагат сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация,  gifthits.com уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

3.6.   Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, ние се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

3.7.   Всички стоки, включително тези в промоция/намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в платформата.

3.8.   Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. gifthits.com  не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1.   Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез Платформата без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Клиента за това. Съответният Продавач ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

5.1.   Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока и/или Услуга през платформата като направи поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или като гост потребител.

5.2.   gifthits.com  ще изпрати уведомление до клиента за регистриране на поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление gifthits.com  прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3.   Продавачът има правото да не достави част или всички стоки или да не изпълни част при изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи платформата уведомява за това клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на продавача е да върне евентуално получената предварително цена на стоката или услугата.

5.4.   Договорът за покупко-продажба от разстояние между продавача и клиента се смята за сключен към момента на потвърждаване на поръчката чрез натискане на бутон „Купи“. Такова съобщение съдържа уведомлние, че клиентът допълнително ще бъде уведомен от куриер за точната дата на дсотавка.

5.5.   Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Клиента.

6. ПОРЪЧКА

6.1.   Достъпът до платформата с цел регистрация на поръчка е позволен на всеки клиент.

6.2.   gifthits.com  си запзва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на клиент до реализиране на поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако клиентът злоупотребява с правата си по какъвто и да е начин и това е в ущърб на gifthits.com  или трето лице. При това положение право на клиента е да се обърне към gifthits.com, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. В тези случаи gifthits.com  не носи отговорност за евентуалните вреди, които клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това действие.

6.3.  Всички цени на стоките и/или услугите на платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.4.    Клиентът може да прави поръчки на платформата чрез добавянето на желаните стоки и/или услуги в „Моята количка“ за покупки, следвайки стъпките, указани в платформата, за да завърши и изпрати съответната поръчка.

6.5.   Всяка добавена в Моята количка стока и/или услуга може да бъде купена, ако е налична. добавянето на Стока и/или Услуга в Моята количка, без поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

6.6.   Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на gifthits.com  във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

6.7.   С изпращането на поръчката клиентът разрешава на продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения договор.

6.8.   Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от клиента поръчка, за което следва да уведоми клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

  • неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
  • осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на продавача при он-лайн плащания
  • предоставените от клиента данни в платформата са непълни и/или грешни.

6.9. Потребителя има право, съгласно чл.55, ал.1 от Закона за защита на потребителите да се откаже от получената стока в срок от 14 (четиринадесет) работни дни от дата на получаване на стоката. В този случай заплатените суми от потребителя ще му бъдат възстановени с банков превод, не по-късно от 20 работни дни, считано от датата, на която потребителя е упражнил правото да се откаже от стоката, съгласно чл.55, ал.6 от Закона за защита на потребителите. В случай, че потребителят е заплатил с банкова карта, сумата може да бъде възстановена единствено по същата банкова карта, с която е направено плащането.

ВАЖНО: Тези правила не важат за продукти, изработени по поръчка на потребителя, съгласно чл. 57, ал. 3 от Закон за защита на потребителите. Следователно gifthits.com  има право да откаже връщането или замяната на такива артикули.

В срок от 14 дни след получаване на стоката, клиентът има право да се откаже от стоката, като са спазени следните условия:

Запазен добър търговски вид – оригиналната опаковка не трябва да е разкъсана и повредена, трябва да е във вида, в който е получена. Стоката не трябва да е употребявана, прана, гладена, парфюмирана и т.н.Запазена оригинална опаковка, консумативи и аксесоари, в случай, че е имало включени такива.Транспортните разходи за връщане на стока са за сметка на Потребителя.

При замяна на стока поради неправилно изпълнена поръчка транспортните разходи са за сметка на gifthits.com  и в двете посоки.Трябва да ни изпратите имейл, с който да ни уведомите за връщането на стоката.

6.10.   Всички изображения, поместени на Платформата имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

7. РЕКЛАМАЦИИ

Всеки клиент има право на рекламация съгласно чл.119 от ЗЗП.

7.1.Ако при самото получаване на стока, тя е с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или има липси, рекламацията и застраховката ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай незабавно се свържете с нас или откажете да приемете стоката. Когато куриерът вече си е тръгнал, рекламацията и застраховката няма да бъдат приети. Рекламацията се удостоверява със забележка в товарителницата на куриера. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковката й. В случай, че приемете пратката на своя отговорност и не предявите своите претенции пред куриера, рекламацията се счита за недействителна.

7.2.Според закона за защита на потребителите и правилата за търговия, потребителят има право на рекламация при:

– констатирани липси;

– дефекти на стоката;

– несъответствие с обявената стока или изпратена грешна стока.

Трябва  да ни изпратите имейл, с който да ни уведомите за рекламацията и/или връщането на продукта.

В такъв случай при замяната или ремонта на продукта, транспортните разходи са за сметка на gifthits.com.

7.3.При предявяване на рекламация потребителят може да претендира за:

– ремонт/корекция на артикула (ако това е възможно);

– заменяне на стоката с нова;

– отбив от цената;

Съгласно  чл. 114 (2) от ЗЗП Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

7.4.Рекламации при несъответствие на стоката с договорения модел, марка, размер, разцветка или при установен фабричен дефект можете да предявявате като ни пишете на e-mail: sales@gifthits.com. Становище по предявената рекламация ще получите на e-mail адреса си в срок до 10 работни дни. Срокът за удовлетворяване на основателна рекламация е до 30 календарни дни.

7.5.В съответствие с чл. 59 (1) от ЗЗП, в случай на невъзможност за изпълнение на поръчката поради временна липса на наличност на дадена стока, определен размер, модел или разцветка, както и в случай на забавяне на пратката поради изчакване на нов внос или нова партида от производство Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или с писмо, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули (цветове, модели) със същото качество и цена.

8. ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1.   Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговските символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на gifthits.com.

8.2.   gifthits.com  има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

8.3.   Нищо в сключения между gifthits.com  и клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на еМАГ последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на платформата или описанията на продуктите или услугите, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за платформата съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на tshirtink.eu върху съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на съдържанието, освен с изричното съгласие на gifthits.com.

8.4.   Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели и само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този Документ.

8.5.   Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на gifthits.com  за това и само за частта от съдържанието, по начина и до степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между gifthits.com  и клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на gifthits.com, който има право да потърси отговорността на клиента за това.

9. ДОСТАВКА и ПЛАЩАНЕ

Поръчките се изпращат с куриерски фирми Еконт или Спиди.

9.1.Срокът за доставка е от 1 до 5 работни дни (освен ако не е упоменато друго в описанието на продукта) от датата на потвърждение на поръчката по телефон от наш служител. Срокът зависи от натовареността ни или от графика за доставки на куриерската фирма за съответното населено място. По-малките населени места се обслужват само в някои определени дни от седмицата.

Gifthits.com си запазва правото да забави доставката на поръчан артикул повече от определеното време в случай на временна липса на наличност на дадена стока, определен размер, модел или разцветка. Вие ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или по e-mail.

Gifthits.com не носи отговорност за забавяне на доставката поради некоректно подадена информация от потребителя като адрес, телефон и др., както и при забавяне по вина на куриерската фирма.

9.2.Цена на доставката

Доставката е изцяло за сметка на gifthits.com за поръчки над 50 лв., независимо дали е до адрес на клиента или до офис на куриерската фирма.

За поръчки под 50 лв. цената доставката се сформира в зависимост от населеното място и опциите дали е до адрес на клиента или до офис на куриерската фирма.

9.3. Начини на плащане

– наложен платеж (пощенски паричен превод – ППП) – заплаща се директно на куриера при доставката на стоката.

– чрез банков превод (след като изберете опция за плащане чрез банков превод в сайта, ще се появи информация с банковите данни, които ще са Ви необходими при извършването на превода)

10. ПРИЛОЖИМО ПРАВО – ЮРИСДИКЦИЯ

Приложимо към настоящия договор е българското законодателстово. Евентуалните спорове, възникнали между gifthits.com и Kлиенти, ще се разрешат по взаимно съгласиe или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища.

11. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Никоя от страните няма да бъде държана отговорна за каквато и да било загуба, претърпяна от другата страна, или да бъде считано, че е в неизпълнение поради забава или лошо изпълнение (различно от неизпълнение на задължението за извършване на плащания), произтичащи от действия или събития извън обхвата на нейния разумен контрол.

Gifthits.com  „Аликод“ ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление:
За контакти: sales@gifthits.com Телефон: